КОЧИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КОЧИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат юридичних наук, старший дослідник
Біографія
Публікації

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (2010 р.).
З 2010 року по 2019 рік працював у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України на посадах від молодшого наукового співробітника до
завідувача науковим відділом, з 2019 року до сьогодні – на посаді провідного наукового
співробітника відділу проблем приватного права (за сумісництвом).

Березень – квітень 2018 р. – гостьовий дослідник у Інституті Макса Планка з порівняльного та
міжнародного приватного права (Гамбург, ФРН) (Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht).

З жовтня 2019 року – науковий консультант судді Конституційного Суду України.

Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджений в 2013 р. (тема дисертації
«Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права»).

Дисертація захищена у 2012 р. у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва
НАПрН України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, господарське право, корпоративне право, договірне
право.

Автор більше 150 наукових публікацій, зокрема 5 монографій, 8 розділів у монографіях (у тому числі у
закордонному виданні), 14 статей у збірниках наукових праць, більше 50 наукових статей у фахових та
закордонних періодичних виданнях та близько 100 тез доповідей на наукових заходах.