БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Доктор юридичних наук, професор, адвокат
Біографія
Публікації

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1990 р.).

З 1990 року по 2011 рік працювала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з 2007 року до 2011 року – на посаді професора кафедри господарського права.

З липня 2011 року по серпень 2019 р. – головний науковий співробітник, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

У 2015–2018 роках – викладач Національної школи суддів України. На цей час – адвокат.

Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджений в 1999 р. (тема дисертації «Господарський договір та способи його укладання»), доктора юридичних наук – в 2006 році (тема дисертації «Теоретичні проблеми господарського договірного права»).

Дисертації захищені в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів: господарське право, цивільне право, господарське процесуальне право.

До останнього часу - член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

В такому статусі - автор біля 60 наукових висновків з питань забезпечення єдності судової практики, зокрема, практики застосування господарськими судами господарського та цивільного законодавства при розгляді договірних спорів, справ про недійсність правочинів, захист права власності, захист прав інтелектуальної власності, корпоративних спорів, захист від зловживання правом, справ про банкрутство, в сфері земельних правовідносин, застосування норм про способи захисту цивільних прав та законних інтересів, а також процесуального законодавства, в тому числі перегляду судових рішень в касаційному порядку.

На цей час – член Науково-консультативної ради Верховного Суду.

Є членом редакційної колегії низки наукових журналів, серед яких  (до останнього часу) «Вісник Верховного Суду України» (офіційний друкований орган Верховного Суду України), журналу «Вісник господарського судочинства» (офіційний друкований орган Вищого господарського суду України), журналу Верховного Суду України «Правові висновки Верховного Суду України», а також журналу «Слово Національної школи суддів України», журналу «Economic and law paradigm of development of the modern society» (Banská Bystrica, Slovenská republika).

Була членом робочої групи по розробці Господарського кодексу України.

 

Експертна діяльність:

 1. Науково-експертний висновок за зверненням Конституційного Суду України стосовно питань, порушених у конституційному зверненні товариства з обмеженою відповідальністю «АТЕМ» щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (щодо питань внесення вкладів засновниками товариства, набуття корпоративних прав, права участі в управлінні справами товариства, виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки);
 2. Науково-експертний висновок за зверненням Конституційного Суду України стосовно питань, порушених у конституційному зверненні товариства з обмеженою відповідальністю «АТЕМ» щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (щодо питань судових преюдицій в господарському судочинстві);
 3. Науково-експертний висновок за зверненням Генеральної прокуратури України щодо правових механізмів захисту права власності Українського народу;
 4. Експертний висновок з питань правової природи контрактів на надрокористування та інвестиційних контрактів, їх стабільності у зв’язку із зміною податкового законодавства (підготовлений в рамках круглого столу, що був організований Урядом Республіки Казахстан, м. Астана, 2007);
 5. Участь в підготовці експертного висновку в рамках арбітражних слухань (Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольму) з питань відповідальності держави за зобов’язаннями державних підприємств та господарських товариств, учасником яких є держава, договірного правонаступництва;
 6. Участь в підготовці експертного висновку в рамках арбітражних слухань (Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольму) з питань експлуатації магістральних трубопроводів та ліцензування діяльності в сфері надрокористування;
 7. Експертний висновок з питань українського права (страхове право, недійсність правочинів, що суперечать публічному порядку, цивільне та господарське процесуальне право), підготовлений для подання в суди Російської Федерації як доказ у справі;
 8. Експертний висновок з питань українського права (корпоративний спір, що виник у зв’язку із ліквідацією товариства із обмеженою відповідальністю, та набуття права власності на нерухоме майно, що було внесено до статутного капіталу), підготовлений для подання в господарські суди України як доказ у справі;
 9. Науковий висновок щодо відповідності Конституції та законам України пунктів 4.3, 5.2.1 «Правил користування природним газом для юридичних осіб», затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.09.2012 року № 1181, підготовлений за зверненням Всеукраїнської громадської організації «Союз учасників лібералізації газового ринку» для подання в адміністративні суди України як доказ у справі;
 10. Експертний висновок з питань інформаційного права, в тому числі захисту інформації, що стосується господарської (бізнес) діяльності суб’єкта підприємництва (для подання в міжнародні арбітражі та державні суди Англії та Республіки Кіпр);
 11. Експертний висновок з питань українського права в рамках арбітражного розгляду (Лондонський міжнародний арбітражний суд) з питань проведення державних (публічних) закупівель, регулювання укладення договорів на торгах (конкурсах, аукціонах), недійсності правочинів, укладених на торгах;
 12. Експертний висновок з питань українського права в рамках арбітражного розгляду (Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольму) з питань визнання недійсним або розірвання договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

 

Автор більше 100 наукових публікацій в Україні та за кордоном, зокрема:

 1. Хозяйственное договорное право Украины (теоретические аспекты). - К.: Юринком Интер, 2006. – 592 с. (на укр. языке)
 2. Хозяйственный договор и способы его заключения. Учебное пособие. – К.: “Наукова думка”, 2002. – 262 с. (на укр. языке)
 3. Договорное право Украины. Общая часть: Учебное пособие (под ред. А.В. Дзеры. – К.: Юринком Интер, 2008. – 896 с. (в соавторстве).
 4. Научно-практический комментарий Хозяйственного кодекса Украины: 2- е изд., изм. и доп. (под общ. ред. Г.Л. Знаменского, В.С. Щербины – К.: Юринком Интер, 2008, 2012 (в соавторстве).
 5. Правові питання укладання господарських договорів в умовах конкуренції покупців//    Вісник Вищого Арбітражного суду України. 1998, № 4.– С . 186-194
 6. Деякі питання правового регулювання проведення торгів     // Вісник Вищого арбітражного суду України. 1999. - № 3. – С. 181-186.
 7. Правовая природа контрактов на недропользование и инвестиционных контрактов// Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 29. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. - С. 287-318.
 8. К вопросу  о  понятии административного иска по процессуальному  законодательству Украины/  Иски и судебные решения. Сборник статей / Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009.- с. 230-254.
 9. Клаузула rebus sic stantibus в гражданском законодательстве Украины// Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 28. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – С. 31-47.
 10. О превентивной защите гражданских прав // Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 37. – Алматы: Рарирет, 2011. – С. 20-33.
 11. Защита права собственности иском о признании (на примере ст. 392 ГК Украини) (на укр. языке)// Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 2. – С. 263-272;
 12. О нарушении публичного порядка как основании ничтожности сделки// Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 39. – Алматы: Рарирет, 2012. – С. 30-52
 13. Обычаи делового оборота// Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 40. – Алматы: Рарирет, 2012. – С. 72-96.
 14. Судові симуляції як антипод права на суд// Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4.- С. 87-97
 15. Аксіологічні засади господарського обороту та його стабільності: постановка проблеми            Стабільність цивільного та господарського обороту в Україні: проблеми забезпечення: зб. наукових праць/ за ред. О.А. Беляневич – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ, 2013. – С.7-23
 16. Принцип спеціалізації судів та реалізація права на справедливий суд в господарському судочинстві   Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 6. – С. 120–132.           
 17. Правова  наука та судове правозастосування//  Стабільність цивільного та господарського обороту в Україні: проблеми забезпечення. Вип.2: зб. наукових праць/ за ред. О.А. Беляневич – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ, 2014. – С.8-29.              
 18. Про застосування судом засад добросовісності, розумності і справедливості при вирішенні корпоративних спорів             Міжнародний журнал «Право і суспільство» [текст]: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В.А. – Випуск 1. – Івано-Франківськ, Фоліант, 2015. – С. 5-13     
 19. Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України// Вісник господарського судочинства. – 2015. - № 1. - С. 105-115                 
 20.          Про оборотоздатність права вимоги за грошовим зобов’язанням// Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. С. 44–50.                   
 21. Деякі питання припинення поруки та іпотеки// Вісник Верховного Суду України. – 2015. - № 6.  - С. 36-42   
 22. Деякі проблеми правового регулювання відносин купівлі-продажу об’єктів комунальної власності.  Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 3 / Беляневич О. А., Бакалінська О. О., Гриняк А. Б. та ін.; за ред. О. А. Беляневич. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 24–40.      
 23. Звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності за неналежне виконання договірних зобов’язань: проблемні аспекти// Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2016. – С. 131–135.         
 24. Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України    Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 16, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2016. – С. 41-44/
 25. Беляневич О.А., Мягкий А.В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми: монографія / О.А. Беляневич, А.В. Мягкий. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака. НАПрН України, 2017. – 330 с. (підрозділи 4.1, 4.2; підрозділи  1.1, 1.2, 4.3 - у співавторстві з А.В. Мягким)
 26. Визнання недійсними угод боржника [Текст]// Еелектронний науковий журнал Ius Privatum (legal doctrine and practice/правова доктрина і практика). - № 1. – 2017
 27. Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство. – Підприємництво, господарство і право. – 2017. - № 10. – С. 5-9
 28. Питання правонаступництва при реорганізації суб’єкта господарювання шляхом злиття [Текст] // Міжнародний журнал «Право і суспільство» [текст]: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В.А. – Випуск 5. – Івано-Франківськ, Фоліант, 2017. – С. 5-15
 29. Проблеми захисту права власності Українського народу [Текст] / О.А. Беляневич. - Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. - К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2017.